Enter your keyword

Innowacja programowa w ramach koła geograficzno – turystycznego A-da-sięna poziomie klas IV – VIII

Innowacja programowa w ramach koła geograficzno – turystycznego A-da-sięna poziomie klas IV – VIII

Tytuł innowacji: „Zakręceni na wiedzę”

Autorzy innowacji

Imię i nazwisko: mgr Aneta Kędziora

Zajmowane stanowisko: nauczyciel geografii i przyrody

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Łowiczu

Czas realizacji: 1.09.2023 – koniec roku szkolnego (czerwiec 2025 r.)

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Zasięg innowacji: adresatami innowacji są uczniowie klas 4-8

Opiekunowie koła A-da-się:  Aneta Kędziora oraz Ilona Kucharek

PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna „Zakręceni na wiedzę” jest propozycją poszerzenia wiedzy
i umiejętności z zakresu turystyki rowerowej i jest moją odpowiedzią na pasywny tryb życia,
a także wyjściem na naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się
w wyniku refleksji nad edukacją prozdrowotną dzieci i młodzieży, a także podczas udziału naszych uczniów w rajdach rowerowych oraz pierwszych organizowanych przez PTTK „Szprycha” działającego w naszym mieście. Wszyscy zauważamy, że dzieci i młodzież  większość czasu spędza przed ekranem komputera, telewizora lub telefonu komórkowego. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwoju aktywności fizycznej z wykorzystaniem turystyki rowerowej. Zadaniem projektu jest również integracja uczniów klas 5-8, którzy przy aktywności fizycznej będą mogli jednocześnie poszerzać swoja wiedzę np. z: historii, geografii, biologii, przyrody, czy kultury regionu.

 Wszelkie formy aktywności ruchowej dają bardzo wiele młodemu człowiekowi. Podnoszą poziom sprawności ogólnofizycznej, ale również kształtują wytrwałość i mają wpływ na moralne postawy. Szkoła podstawowa, to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do aktywnego trybu życia. Ważnym wymiarem  podejmowanych działań innowacyjnych jest wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: wrażliwość, aktywność, kreatywność i otwartość, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych. Poprzez działania całego zespołu podczas turystyki rowerowej uczniowie będą mieć możliwość rozwijania własnych zainteresowań i to zarówno ci bardzo sprawni fizycznie jak i nieśmiali, w których drzemie potencjał  ograniczony obawą, lekiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności. Innowacja  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów i zachęca ich do aktywnego spędzania czasu wolnego.

CELE OGÓLNE

 • rozwijanie pasji uczniów poprzez aktywność fizyczną,
 • rozwijanie indywidualnej aktywności fizycznej,
 • zaangażowanie i integracja rodzica w działania aktywności fizycznej jego dziecka,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie zainteresowania własnym regionem,
 • przełamywanie barier strachu i nieśmiałości, braku we własne możliwości,
 • stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie umiejętności empatii wobec siebie nawzajem,
 • pogłębianie wiedzy np. z: historii, geografii, biologii, przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowań turystyką rowerową,
 • mobilizowanie do przełamywania własnych barier i podnoszenia własnej samooceny,
 • swobodne posługiwanie się podstawowymi przepisami ruchu drogowego,
 • wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • zdobywanie wiedzy w sposób kreatywny, gdyż aby odwiedzić dane miejsce trzeba się z nim zapoznać i dojechać do niego rowerem
 • zachęcanie do poznawania uroków najbliższej okolicy,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w terenie z wykorzystaniem mapy i naturalnych elementów przyrody,
 • kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności, dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • przygotowanie uczniów do zdrowego i aktywnego trybu życia.