Enter your keyword

Organizacja funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu w okresie nauczania zdalnego dla klas IV-VIII

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. § 5 Statutu Szkoły,

w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania nauki zdalnej w klasach IV-VIII wprowadzam i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

Organizacji nauczania na odległość tzw. e-learningu

 1. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
 2. kontakt za pomocą dziennika Librus,
 3. kontakt e-mail na adres: sp2_lowicz@poczta.onet.pl,
 4. kontakt telefoniczny: tel. 468375704 tel.  
 5. Nauczyciele korzystają z platformy Microsoft Teams 365 oraz dziennika Librus.
 6. Zajęcia on-line trwają 30 minut.
 7. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin,
  z zastosowaniem narzędzi informatycznych wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
 8. Zdalne nauczanie ma charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami).
 9. W sytuacji, gdy uczeń nie dołączy do lekcji online i w ciągu trwającej godziny lekcyjnej nie prześle powiadomienia o kłopotach technicznych, ma wstawioną nieobecność.
 10. W sytuacji, gdy uczeń nie dołączy do lekcji online i w ciągu trwającej lekcji prześle powiadomienie o kłopotach technicznych, nauczyciel przesyła uczniowi zadania lekcyjne. Odebranie do końca dnia przez ucznia wiadomości z zadaniami nauczyciel traktuje jak obecność na zajęciach.  
 11. Nauczyciel zalicza obecność dziecka na zajęciach tylko wtedy, jeżeli uczeń uczestniczył w lekcji online lub odebrał przesłane przez nauczyciela materiały z lekcji tego samego dnia.
 12. Uczeń ma obowiązek odczytać wiadomość w danym dniu.
 13. W sytuacji, gdy uczeń po raz drugi nie dołącza do zajęć online z danego przedmiotu, nauczyciel interweniuje u wychowawcy lub bezpośrednio u rodzica.
 14. W celu zróżnicowania form pracy nauczyciele pracują z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno
  być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu
  do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 15. Kontakty nauczycieli z rodzicami odbywają się z wykorzystaniem e-dziennika, poczty elektronicznej e-mail, telefonu, platformy Microsoft Teams 365

Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu

 1. Wychowawca ma obowiązek:
 2. ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia
   o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
 3. wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,
 4. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

Obowiązki pedagoga i psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga i psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędny.
 2. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 1. Nauczyciele monitorują postępy w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
 3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 5. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 6. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad
  i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 7. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 8. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail,
  e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 9. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

 1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
 2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
 3. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom
  o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
 4. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
 5. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje
  o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
 6. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
 7. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki
  i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
 8. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania
  lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
 9. Lekcje prowadzone on-line rozpoczyna i kończy nauczyciel.       
 10. Uczniom nie wolno wyłączać mikrofonów  innym uczestnikom lekcji.
 11. Zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich
  oraz przepisów o ochronie wizerunku. Nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych uczuć.
 12. Loginu i hasła do logowania się uczeń  nie udostępnia innym osobom.
 13. W czasie trwania lekcji on-line, uczniom nie wolno korzystać z innych form porozumiewania się między sobą .
 14. Uczeń wykazuje aktywność w czasie lekcji.
 15. Nagrywanie lekcji, wykonywanie zdjęć, przetwarzanie wizerunku nauczyciela
  i innych uczniów oraz ich upublicznianie jest zabronione.
 16. Uczeń ma obowiązek włączenia kamery i mikrofonu na wszystkich sprawdzianach pisemnych
  i podczas odpowiedzi ustnych  oraz na każdą prośbę nauczyciela w czasie trwania lekcji.  Jeżeli uczeń nie ma takiej możliwości, będzie poproszony o przyjście
  do szkoły w celu zaliczenia danej pracy.
 17. Niedostosowanie się do regulaminu będzie skutkowało obniżeniem oceny zachowania lub karami przewidzianymi w Statucie Szkoły.

Dyrektor Szkoły – Ewa Chudzyńska