Enter your keyword

Organizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021 od 18.01.2021 dla klas 1-3

Z dniem 18.01.2021. po feriach do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas 1-3. Od tego dnia obowiązuje nowy przydział sal lekcyjnych, szatni oraz wejść do szkoły dla poszczególnych klas

Przydział sal lekcyjnych dla klas 1-3 obowiązujący od 18 stycznia 2021 r.

klasasala
1a       p. Żuchniewicz10 N
1b       p. Markowska11 N
1c       p. Pakulska8 S
2a       p. Kołaczyński18 S
2b       p. Sejdak1 N
2c       p. Trojanowski3 N
3a       p. Erber24 S
3b      p. Gawrońska7 S
3c      p. Arciszewska20 S

Przydział szatni obowiązujący od 18 stycznia 2021 r.

klasaszatnia
1a       p. ŻuchniewiczNowa szkoła
1b       p. MarkowskaNowa szkoła
1c       p. PakulskaNowa szkoła
2a       p. KołaczyńskiNowa szkoła
2b       p. SejdakNowa szkoła
2c       p. TrojanowskiNowa szkoła
3a       p. ErberStara szkoła
3b      p. GawrońskaStara szkoła
3c      p. ArciszewskaStara szkoła

Wejścia i wyjścia do i ze szkoły od 18 stycznia 2021 r.

klasaszatnia
1a       p. ŻuchniewiczNowa szkoła
1b       p. MarkowskaNowa szkoła
1c       p. PakulskaNowa szkoła
2a       p. KołaczyńskiNowa szkoła
2b       p. SejdakNowa szkoła
2c       p. TrojanowskiNowa szkoła
3a       p. ErberStara szkoła
3b      p. GawrońskaStara szkoła
3c      p. ArciszewskaStara szkoła

Organizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021

 1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane do dezynfekowania rąk, noszenia maseczek lub przyłbic w miejscach przestrzeni publicznej (korytarze, szatnie, toalety).
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Na teren budynku szkolnego wchodzi tylko uczeń.
 6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 7. W przypadku złego samopoczucia dzieci i młodzieży, nauczyciel prowadzący zajęcia, dyrektor szkoły lub pracownik sekretariatu niezwłocznie odizolowuje ucznia  i  telefonicznie informuje rodziców.
 8. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi o pomoc policję, straż miejską, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa  pogotowie.

Procedura organizacji zajęć w szkole podstawowej

 1. Praca w szkole przebiega w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie zajęcia realizują w jednej sali lekcyjnej (poza wychowaniem fizycznym).
 3. Możliwość wyjścia uczniów na przerwy zawarta jest w harmonogramie dyżurów.
 4. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z planem dyżurów.
 5. Z sali, w której przebywa klasa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić
  lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.
 6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
 7.  Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy i w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Klasa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie
  i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi, noszenie maseczek lub przyłbic.
 9. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
  na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.
 10. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 11. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 12. Nie będą organizowane wycieczki, wyjścia do kina itp.
 13. Uczniowie nie  zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów i podręczników.
 14. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni:
 15. osoba opiekująca się szatnią,  monitoruje liczbę osób korzystających z boksów w tym samym czasie;
 16. uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia
   z zachowaniem odstępu 1,5 m;
 17. nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni;
 18. z jednego boksu korzysta tylko jedna klasa.
 19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Na teren budynku szkolnego wchodzi tylko uczeń.
 21. Wejścia na teren szkoły są monitorowane przez pracowników obsługi, a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących.
 22. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 23. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać o sposoby szybkiej komunikacji
  z rodzicami/opiekunami ucznia. Sprawy załatwia się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozmowa z rodzicem może odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem przez każdą osobę biorącą udział w rozmowie środków ochrony indywidualnej, w szczególności maseczek ochronnych oraz przy zachowaniu odpowiedniej odległości 2 m pomiędzy osobami.
 24. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, dezynfekuje się je po użyciu w danej grupie.
 25. Rodzic dziecka przychodzącego do szkoły wyraża zgodę  na pomiar temperatury ciała ucznia (jeżeli zaistnieje taka konieczność) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgoda ma formę pisemną.
 26. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Gastronomia

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

 1. Posiłki będą wydawane na zmianę, wg. przyjętego harmonogramu.
 2. W jadalni wszystkie osoby spożywające posiłki zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.
 3. Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki.
 4. Pracownicy obsługi dokonują czyszczenia blatów stołów i krzeseł w jadalni
  po każdej grupie.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C i  wyparzane.
 6. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce są myte
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60ºC  i wyparzane.

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.

 1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.
 3. Pomieszczenie jest systematycznie wietrzone.
 4. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne. W razie konieczności spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m).
 5. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 6. Uczniom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru
  w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.