Enter your keyword

Organizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu w związku z wprowadzeniem zajęć opiekuńczych, konsultacji dla klas IV-VIII oraz otwarciem biblioteki:

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna
    do zapewnienia realizacji zajęć.

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt
    z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku, poza dziećmi młodszymi, szkoły są zobowiązane do dezynfekowania rąk.

4. W przypadku złego samopoczucia dzieci i młodzieży, nauczyciel prowadzący zajęcia
     lub dyrektor szkoły albo pracownik sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje
     rodziców.

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi
     o pomoc policję, straż miejską a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia,
     wzywa się pogotowie.

Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych.

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Zgoda ma formę pisemną.

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 mna 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

6. Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

8.  Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi.

10. Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów,  jednak dla każdej w  innym czasie.

11. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

14. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

15. W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku.

16. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczki, inne wyjścia poza teren szkoły).

17. Uczniowie nie  zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

18. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni:

 • Z szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 • Pani woźna, opiekująca się szatnią,  monitoruje liczbę osób korzystających w boksów w tym samym czasie.
 • Uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z zachowaniem odstępu 1,5m.
 • W jednym czasie nie powinny korzystać z szatni więcej niż dwie grupy uczniów klas I – III.
 • W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.
 • Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.
 • Do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów korzystających z danego boksu, o ile zostanie zachowana bezpieczna odległość pomiędzy uczniami.

19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

21. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

22. Wejścia na teren szkoły są monitorowane przez pracowników obsługi, a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących.

23. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

24. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 m.

25. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

 26. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

  27. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać o sposoby szybkiej komunikacji
z rodzicami/opiekunami ucznia. Sprawy załatwia się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozmowa z rodzicem może odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem przez każdą osobę biorącą udział w rozmowie środków ochrony indywidualnej, w szczególności maseczek ochronnych oraz przy zachowaniu odpowiedniej odległości 2 m. pomiędzy osobami.

  28. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie.

  29. Rodzic dziecka przychodzącego do szkoły wyraża zgodę  na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgoda ma formę pisemną.

   30. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Gastronomia

      Uczniowie, przychodzący na zajęcia opiekuńcze mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

 1. Posiłki będą wydawane na zmianę.
 2. W jadalni wszystkie osoby spożywające posiłki zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.
 3. Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki. Zapewnia się możliwość spożywania posiłków jednej osobie przy jednym stoliku.
 4. W jadalni przebywa nie więcej niż 12 dzieci – 1 grupa.
 5. Pracownicy obsługi dokonują czyszczenia blatów stołów i krzeseł w jadalni
  po każdej grupie.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C i  wyparzane.
 7. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC  i wyparzane.

Szczegółowa procedura organizacji konsultacji

 1. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
 2. W grupie, podczas konsultacji grupowych, może przebywać do 12 uczniów.
  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2. W przypadku potrzeby zwiększenia uczniów w danej grupie, dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego w formie pisemnej.
 3. Wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy uczniów.
 4. Nauczyciele są zobowiązani wyjaśnić uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 1. Konsultacje prowadzą nauczyciele, realizujący z uczniem zajęcia w formie kształcenia
  na odległość.
 2. Wymiar godzin zajęć ustala dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby uczniów. Jest on podany w formie harmonogramu na stronie szkoły.
 3. Przyjmuje się, że jednostka lekcyjna konsultacji grupowych trwa 45 minut, a w przypadku konsultacji indywidualnych czas ich trwania ustala nauczyciel, stosownie do potrzeb ucznia.
 4. Ze względów organizacyjnych lub kadrowych konsultacje mogą mieć formę spotkań  międzyklasowych.
 5. Przed rozpoczęciem konsultacji wychowawcy poszczególnych klas pozyskują od rodziców informację o chęci udziału ucznia w konsultacjach grupowych. Zgoda rodziców ma formę pisemnego oświadczenia woli.
 6. W okresie odbywających się konsultacji uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki określa się w harmonogramie zajęć oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły.
 7. Podczas przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, obowiązuje zasada: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 8. Przed rozpoczęciem konsultacji albo pomiędzy nimi, uczniowie oczekują na nauczyciela na korytarzu przed salą, w której odbędzie się spotkanie. Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczniów po budynku szkoły. Podczas oczekiwania uczniowie zobowiązani są do zachowania odległości pomiędzy sobą 2 m.
 9. Przed rozpoczęciem konsultacji na 15 minut oraz w trakcie przerw pomiędzy nimi dyżur przed salą pełni nauczyciel prowadzący konsultacje.
 10. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na konsultacje. Przed pierwszą godziną konsultacji mogą wejść do budynku szkoły, nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej konsultacji.
 11. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela opuszczają  budynek szkoły, o ile nie korzystają z biblioteki.
 12. Przebywanie uczniów na terenie szkoły bez wyraźnie określonego celu jest zabronione.
 13. Podczas konsultacji, w miarę możliwości nauczyciele pilnują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. Wskazane jest, aby przypominać o tym uczniom podczas zajęć.
 14. Sale, w których odbywają się konsultacje są wietrzone co najmniej raz na godzinę. Sale wietrzy się w czasie przerw, a jeśli jest taka potrzeba także w trakcie konsultacji.
 15. Przed rozpoczęciem konsultacji, a także na koniec konsultacji z danego przedmiotu nauczyciele przypominają uczniom, aby często i regularnie myli ręce.
 16. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, dlatego tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących procedur, zwłaszcza w szatni, bibliotece, a także podczas przerw na korytarzu, w toalecie czy innych częściach wspólnych.
 17. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi.  Jeżeli uczeń lub ktoś
  w jego miejscu zamieszkania przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wówczas obowiązuje zakaz przychodzenia do szkoły. W takiej sytuacji zarówno uczeń jak i pozostali domownicy muszą stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 18. W przypadku, kiedy uczeń zgłosił chęć korzystania z konsultacji indywidualnych
  lub grupowych, a nie może na nie przyjść, jest zobowiązany zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej (co najmniej jeden dzień).
 19. W drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek noszenia osłony na usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego.
 20. Przed wejściem do szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast po wejściu do szkoły ma obowiązek umyć ręce.
 21. W szkole i poza nią wszyscy uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. O tych zasadach przypominają nauczyciele,
  w miarę potrzeb, także podczas konsultacji.
 22. Uczniowie zobowiązani są do odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Nauczyciele zwracają w tym zakresie uwagę uczniom.
 23. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.

 1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.
 3. Pomieszczenie powinno być systematycznie wietrzone.
 4. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m.
 5. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 6. Uczniom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru
  w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 7. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).