Enter your keyword

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane będą dzieci na podstawie złożonych wniosków.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Łowiczu w terminie od 01 marca 2021 r do 31 marca 2021 r.

Dokumentacja dostępna jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022, dla których Miasto Łowicz jest organem prowadzącym

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
  1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę      w postępowaniu rekrutacyjnym.   1 marca 2021 r.     – 31 marca 2021 r.        4 maja 2021 r.
     – 17 maja 2021 r.

  2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   
6 – 12 kwietnia 2021 r.
do godz. 13.00
    17 maja 2021 r. – 21 maja 2021 r.
do godz. 13.00
  3.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  13 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00  24 maja 2021 r. o godz. 15.00
  4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki poprzez pisemne oświadczenie o wyborze tej szkoły.      14 kwietnia 2021 r.
– 16 kwietnia 2021 r.
w godz. 8.00 – 15.00
  25 maja 2021 r.    –  26 maja 2021 r.
  w godz. 8.00 – 15.00
  5.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  21 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00 – 15.00  1 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
  z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
  do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
   z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic dziecka w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
  do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

Ewa Chudzyńska