Enter your keyword

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ta data nie jest przypadkowa. 20 listopada 1989 roku uchwalony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych bardzo ważny dokument – Konwencja o Prawach Dziecka. Jest to międzynarodowa umowa, która określa relacje między dzieckiem a państwem. Państwa, które ją podpisały, muszą przestrzegać zawartych w niej praw. Wszystkie instytucje i urzędy zajmujące się sprawami dzieci powinny w swoich działaniach kierować się przede wszystkim dobrem dziecka.

         Prawa, o których mowa w Konwencji, mają wszystkie dzieci, bez wyjątku, bez względu na to, kim są, gdzie mieszkają, czym zajmują się ich rodzice, jaką wyznają religię, jakiej są płci.

         Przypomnijmy sobie zatem najważniejsze prawa opisane w „Konwencji o Prawach Dziecka”.

  • Prawo do życia i rozwoju –jest najbardziej podstawowym prawem każdego człowieka. Oznacza, że nie można bezprawnie nikogo pozbawić życia, a państwo musi zadbać o to, żeby każdy człowiek czuł się bezpiecznie. Państwo ma także obowiązek zapewnić jak najlepszy rozwój dzieci.
  • Prawo do tożsamości – każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, ma inną tożsamość. Nazwisko, imię, obywatelstwo – to są elementy naszej tożsamości, czyli to, kim jesteśmy. Każde dziecko, gdy się rodzi, otrzymuje imię, nazwisko oraz obywatelstwo i zostaje zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli zyskuje tożsamość.
  • Prawo do wychowania w rodzinie – rodzice są odpowiedzialni za  wychowanie i właściwy rozwój swoich dzieci i powinni zawsze kierować się ich dobrem. W pewnych sytuacjach, w razie potrzeby, państwo ma jednak obowiązek rodzicom pomóc, a czasem upomnieć, gdy coś nie gra. Ponadto w Konwencji o Prawach Dziecka jest napisane, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, gdy nie może być z nimi razem.
  • Prawo do życia bez przemocy – nikt nie może Was bić, prześladować, wykorzystywać ani znęcać się nad Wami w inny sposób. Państwo ma obowiązek chronić przed przemocą lub poniżającym traktowaniem.
  • Prawo do prywatności – Prywatne jest wszystko, co jest nasze osobiste, zarówno nasze rzeczy, mieszkanie, jak również sprawy prywatne, rodzinne, po prostu tylko nasze. Musimy wszyscy uczyć się szacunku dla prywatności innych i nawzajem sobie o tym przypominać.
  • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania – nie można powiedzieć, że jakaś religia czy jakiś naród jest lepszy niż inny. Nie można też powiedzieć, że jeśli ktoś nie wierzy w ogóle w żadnego boga, jest głupszy czy gorszy. Nie wolno nikogo z powodu jego sposobu myślenia czy wyznawanej religii prześladować, to znaczy źle traktować, poniżać, wyśmiewać jego poglądów, religii czy obrzędów.
  • Prawo do wyrażania własnych poglądów – dziecko ma prawo wypowiadać własne zdanie w sprawach, które go dotyczą, a dorośli powinni wysłuchać i wziąć je pod uwagę. Macie prawo do swobody wypowiedzi w każdej formie – ustnej, pisemnej, rysunkowej.
  • Prawo do nauki i zdobywania informacji – każdy człowiek powinien mieć możliwość uczenia się tak długo, jak chce i pozwalają mu na to jego zdolności i zainteresowania. Edukacja powinna sprzyjać rozwojowi Waszej osobowości, zdolności i umiejętności, uczyć Was szacunku dla innych ludzi i ich praw, tolerancji, życia w pokoju oraz ochrony środowiska naturalnego.
  • Konwencja gwarantuje Wam ponadto: prawo do odpoczynku i czasu wolnego, prawo do ochrony zdrowia i właściwej opieki lekarskiej, prawo do godziwych warunków socjalnych i pomocy państwa, jeśli rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, i wreszcie:
  • Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie – macie prawo znać swoje prawa. Rodzice i nauczyciele też powinni je znać i umożliwić Wam ich poznanie.

     Musicie pamiętać, że korzystając z własnych praw, nie możecie ograniczać praw innych osób – kolegów, koleżanek, dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły, ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Musicie również pamiętać, że oprócz praw macie także obowiązki, wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, Polaka i człowieka.

     Bądźmy świadomi swoich praw, ale nie zapominajmy, że inni też je posiadają!